Regulamin serwisu

.Portal „MobilnyLekarz.pl”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest Mobilny Lekarz A Baranowska Jaźwiecka i A Saliński Lekarze Spółka partnerska, z siedzibą w Łodzi 91-469, ul. Jana Kochanowskiego 14a, NIP: 7272831345, KRS: 0000734448, REGON: 380375398.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie wizyt jest Mobilny Lekarz A Baranowska Jaźwiecka i A Saliński Lekarze Spólka partnerska, z siedzibą w Łodzi 91-469, ul. Jana Kochanowskiego 14a, NIP: 7272831345, KRS: 0000734448, REGON: 380375398.

∙  2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Portal konta Klienta, służącego identyfikacji Klienta i zamawianiu wizyt domowych świadczonych przez Lekarza jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, na rzecz Klienta.

∙  3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.

2/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia u Lekarza wizyty domowej za pośrednictwem Portalu.  Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

3/ Opłata  – koszt wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Portalu, wynoszący od 350zł; opłata stanowi całość należności Lekarza, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta. Koszt wizyty w soboty niedziele oraz święta (dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 ze zm.)) jest ustalany indywidualnie. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty lekarz pobierze dodatkową opłatę: w wysokości dodatkowych 50% kosztu wizyty u pierwszego pacjenta dla wizyt Lekarza Pierwszego Kontaktu oraz w przypadku wszystkich innych wizyt.

4/ Konto Klienta – rejestracja dokonana przez Klienta na stronie MobilnyLekarz.pl, uaktywniona przez Portal na podstawie podanego przez Klienta adresu e-mail.

5/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.

6/ Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji.

7/ Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.

8/ Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.

9/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Lekarza podczas wizyty domowej.

10/ Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem MobilnyLekarz.pl.

11/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane,

12/ Strona internetowa – strona internetowa MobilnyLekarz.pl,

13/ Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Portalu, wykonywana w miejscu zamieszkania pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmująca konsultację lekarską.

∙  4. Portal umożliwia zamawianie wizyt domowych na terenie województwa łódzkiego dla pacjentów oczekujących konsultacji lekarskiej możliwej do przeprowadzenia w miejscu pobytu Pacjenta.

1. Wizyty domowe zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są od poniedziałku do soboty 8:00-18:00, w niedzielę 10:00-16:00 w zależności od dostępności Lekarzy.

2. Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.

3. Portal nie gwarantuje, iż każdy lekarz wykonujący wizytę domową posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy; Lekarz wykonujący wizytę nie jest także zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr.

∙  5. Zamawianie wizyt domowych za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.

1. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:

1/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

2/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego. W przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,

3/ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Lekarza opłaty za wizytę domową zgodnie z Cennikiem,

4/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

5/ udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza usłudze.

∙  6. 1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta u Lekarza wizyty domowej, która wykonana zostanie przez Lekarza na podstawie umowy zawartej następnie pomiędzy Klientem a Lekarzem.

2. Portal umożliwia zamówienie wizyty domowej u Lekarza, z którym ma zawartą umowę, na mocy której Lekarz wyraził zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez Lekarza wizytach domowych.

3. W przypadku zamówienia wizyty Lekarza Pierwszego Kontaktu w cenie od 150 PLN – Portal umożliwia umówienie wizyty domowej Lekarza udzielającego świadczenia lekarskie w zakresie podstawowym. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.

4. W czasie 48 godzin po zakończeniu wykonanej wizyty, Klient ma możliwość, – przy warunku, że Lekarz jest dostępny – dodatkowych wyjaśnień, odpowiedzi i konsultacji telefonicznej, uzależnionej od dostępności Lekarza. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Klient zobowiązany jest zgłosić to portalowi, który skontaktuje się z lekarzem w celu ustalenia najbliższego dogodnego czasu połączenia rozmowy z pacjentem. W przypadku braku dostępności Lekarza, który wykonywał usługę leczenia u pacjenta, Portal spróbuje umówić rozmowę z innym Lekarzem. Usługa darmowej konsultacji telefonicznej jest częścią umowy między klientem a lekarzem, w której portal pośredniczy dokładając starań połączyć pacjenta z lekarzem.

7. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.

8. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

∙  7. 1. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej – telefonicznie– po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu. Klient posiadający Konto Klienta może dokonać zamówienia wizyty domowej również po zalogowaniu się na Konto Klienta, co pozwala na skrócenie procedury składania zamówienia na wizytę domową.

2. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia wizyty domowej, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane.

3. Składając zamówienie wizyty domowej Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

a/ imię i nazwisko lub firmę Klienta,

b/ adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

c/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

d/ imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta

e/ żądany dzień i czas wizyty

4. Składając zamówienie na wizytę Lekarza, klient potwierdza, iż Pacjent, dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu wizyty z Lekarzem. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.

7. Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Portal, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania wizyty, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms, lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu wizyty adres poczty elektronicznej.

8. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.

9. W celu realizacji zamówienia na wizytę domową zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.

10.             W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do PayU SA, bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.

∙  8. 1. Portal potwierdza dostępność Lekarza mającego wykonać wizytę domową, podając Klientowi imię i nazwisko Lekarza.

2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.

3. Potwierdzenie przez obie strony wizyty Lekarza i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Lekarza.

4. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, w przypadku, gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.

5. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej wizyty domowej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal konstatuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty.

∙  9. 1. Z tytułu wykonania wizyty domowej Klient uiszcza opłatę wyłącznie Lekarzowi.

2. Opłata uiszczana jest bezpośrednio po wykonaniu wizyty domowej, w formie gotówkowej, lub przed wykonaniem wizyty domowej na stronie internetowej Portalu. Przy płatności poprzez stronę, Portal pośredniczy jedynie w pobraniu opłaty w imieniu Lekarza wykonującego wizytę. Pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu płatności poprzez stronę internetową.

3. Klient może opłacić wizytę jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez Portal, podaniu imienia i nazwiska lekarza i przybliżonego czasu wizyty.

4. W przypadku potwierdzonej pomiędzy Lekarzem i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu wizyty, portal nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą wizytę jeśli wizyta zostanie odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. (Po potwierdzeniu takiej wizyty Lekarz planuje i rozpoczyna /wykonuje podróż na wizytę w celu wykonania usługi co wiąże się z poniesieniem przez Lekarza kosztów i utraty innych korzyści na rzecz wykonania usługi Klientowi). Obowiązek zapłaty za zamówioną i potwierdzoną przez Portal i Klienta wizytę, dotyczy również sytuacji gdy Klient wybrał sposób płatności gotówką po wizycie.

5. Jeśli potwierdzona i opłacona wizyta zostanie odwołana z winy lekarza, portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.

6. W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym wizyta nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za wizytę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.

7. Lekarz obowiązany jest wystawić paragon fiskalny. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.) Lekarz zobowiązany jest do wystawienia faktury, w terminie określonym w przepisach tej ustawy.

∙  10. Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej jest prowadzona przez Lekarza, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.).

∙  11. 1. Zarządzający portalem Portalu dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

∙  12. 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.

2. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej przez Lekarza, w przypadku:

1/ braku dostępności lekarza oraz w każdym innym przypadku, gdy przyjęcie zamówienia nie jest możliwe;

2/ gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową bezpośrednio po zakończeniu wizyty, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody, lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,

3/ Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowej w przeszłości naruszył dobra osobiste Lekarza lub zarządzającego Portalem,

3. Portal może usunąć lub zablokować Konto Klienta, bez odrębnego powiadamiania Klienta o takim zamiarze, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a/ podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;

b/ dopuścił się naruszenia dóbr osobistych Lekarza, zarządzającego Portalem lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Portalu,

c/ dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działania Portalu lub godzące w dobre imię zarządzającego Portalem lub osób z nim współpracujących.

4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji na Portalu, chyba że zarządzający Portalem wyrazi na to zgodę.

∙  13. 1 . Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

a/ podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

b/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,

c/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu

d/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

e/ jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,

d/ brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy.

e/ odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.

f/ opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

14. 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Zarządzającego Portalem stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem.
3. Świadczenie Usług medycznych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. Przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych podlegających szczególnej ochronie może skutkować niemożliwością skorzystania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
4. W celu realizacji zamówienia na wizytę domową zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.
6. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.
7. Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.

∙  15. 1. Portal mobilnylekarz.pl, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

∙  16. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w §1 ust. 2.

∙  17.  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

∙  18. 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową – z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku założenia Konta Klienta Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie internetowej. Umowa o świadczenie usług Serwisu ulega rozwiązaniu z upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

∙  19. 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.

2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

3. Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

∙  20. 1. Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.

2. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na wizytę domową przyjętych i potwierdzonych przez Portal zgodnie z postanowieniami §8, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę.

∙  21. 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

∙  22.  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2018

2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.